Imák

 

Étkezés előtti imák

Édes Jézus ide halgass,
éhes vagyok mint a farkas.

--------------------------------------------------

Édes Jézus légy vendégünk,
Áldd meg amit adtál nékünk.
Adjad, Uram, hogy jólessék,
Jézus neve dicsértessék.
Ámen.

--------------------------------------------------

Atyánk, a föld minden javát jóságodból élvezzük.
Add, hogy a szent igazságot szomjúhozzuk s éhezzük! 

--------------------------------------------------

Az asztal terítve, immár minden kész,
gazdagon terített az angyali kéz,
jóságát lássátok és tiszteljétek,
mit Ő adott hálás szívvel vegyétek.
Ámen.

--------------------------------------------------
Székely asztali-áldás

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.
Ámen 

--------------------------------------------------

Megígérted: velünk leszel,
Asztalunknál velünk eszel,
Mint akárki, ha velünk ül.
Add, Uram, hogy közösségünk,
Téged itt lásson vendégül. 

--------------------------------------------------

Kevés hallal s pár kenyérrel nagy tömeget jóllakattál.
Áldd meg, amit nekünk adtál
soha egy embert se hagyjál küzdeni az éhezéssel! 

--------------------------------------------------

Áldj meg minket Úristen,
s ez adományaidat, amelyeket a Te bőkezűségedből
akarunk magunkhoz venni a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 

--------------------------------------------------

Áldd meg, Urunk,
asztalközösségünket,
S add, hogy akik most itt
egybegyűltünk,
És ajándékaidban részesülünk,
Legyünk egyek mindig a Te
szeretetedben
És szolgálatodban is. A mi Urunk,
Jézus Krisztus által. Ámen.

--------------------------------------------------

Áldd meg Urunk életünket, és
áldd meg böjtölésünket, hogy részt
vehessünk Fiad pusztai böjtölésének
kegyelmeiben. Aki Veled él és
uralkodik, mindörökkön örökké.
Ámen.

--------------------------------------------------

(Ókeresztény étkezési imádság a II. századból)

Áldott legyen az irgalmas Úr,
kezdettől fogva Ő táplál minket.
Ő ad eledelt minden élőnek.

Töltse el szívünket örömmel, derűvel,
juttasson mindabból, amire szükségünk van,
és engedje, hogy bővelkedjünk jó cselekedetekben!

A mi Urunk, Jézus Krisztus által, övé a dicsőség, a
hatalom, a tisztelet és az imádás a Szentlélekkel együtt
mindörökkön-örökké. Ámen.

--------------------------------------------------

/Apostoli Konstituciók 7,49/

Légy áldott, Uram aki gyermekkorunktól fogva táplálsz minket!
Te adsz eledelt minden élőlénynek,
Szívünket megtöltöd örömmel és vidámsággal,
Noha mindennap átéljük nyomoruságunkat,
Mégis elárasztasz jótétetményeiddel
A mi Urunkban, Jézus Krisztusban.
Ővé a tisztelet a dicsőség és a hatalom mindörökké!

--------------------------------------------------

/Pszeudo-Athatasziosz/

Hálát adunk neked, Atyánk,
A te Fiadban, Jézus Krisztusban kinyilvánított feltámadásunkért
Ahogy ez a kenyér is, mely asztalunkra került,
Egykor a gabonaszemekben szerte-szét volt,
De most eggyé lett,
Ugy tedd eggyé egyházadat is,
A föld végső határairól egybegyűjtve országodban!
Tiéd a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké!

--------------------------------------------------

/Papirusztöredék/

Urunk, Istenünk, aki feltámadtál a halálból,
Életet ajándékoztál az embereknek,
Irgalmas voltál a világmindenséghez,
Áld meg ezt az ételt, mely itt van előttünk az asztalon,
Áld meg azokat is akik belőle táplálkoznak,
Ajándékozd meg őket mennyei élettel!

Őrizd meg ezt a házat minden lakójával együtt,
Akik a hitből élnek és betelnek szereteteddel,
Tartsd távol tőlük minden rosszat és gonoszságot,
Add nekik kegyelmedet és irgalmasságodat!

Étkezés utáni imák

Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott.
Nekünk adtál, hála Isten!
Annak is adj, kinek nincsen. Ámen.

--------------------------------------------------

Megköszönjük a kenyeret,
Mi Atyánk, ki vagy az égben,
Add, hogy segíthessünk annak,
Aki szenved nagy szükségben. Ámen 

--------------------------------------------------

Székely asztali áldás

Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat s ennek gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását.
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját!
Ámen 

--------------------------------------------------

Hálát adunk neked mindenható Úristen,
minden jótéteményedért,
aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen. 

--------------------------------------------------

Szánd, Uram, a szenvedőket,
Szánd, Uram, az éhezőket,
Hiszen ez a te világod!
Add, hogy mi is értük éljünk,
Add, hogy dolgozhassunk értük,
S jöjjön el a te országod!

--------------------------------------------------

Istenünk, Te szeretetből tápláltál és jóllakattál minket.
Dicsérünk és áldunk Téged minden természetes és természetfeletti
Ajándékodért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

--------------------------------------------------

Mindenható Istenünk! Te a külsőséges áldozatokban nem leled kedvedet, de
a megtört és alázatos szívet nem veted meg. Teremts bennünk új szívet és új
lelket, hogy osztatlan szívvel szolgálhassunk Neked!

Reggeli imák

Szívből kérlek Istenem,
ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,
mindenkivel jót tegyek.
Ha rámnézel e napon,
öröm legyen arcodon.
 
----------------------------------------
 
Jézusom én kérve-kérlek,
Bajtól és bűntől Te védj meg!
Áldd meg számomra e napot,
Mit kegyelmed újból adott! Ámen.
 
----------------------------------------

Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem.
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
    
----------------------------------------

Reggel mikor felkel a nap,
Szeretettel szólítgatlak:
Égi Atyám, hála Néked,
Dicsérlek és áldlak Téged.
Szüleimet mindig védjed,
Lakjon köztünk békességed,
Segíts mindig jónak lennem,
Sok örömük legyen bennem.
 
 
----------------------------------------

Elmúlt az éj, felkelt a nap,
Jó Istenem én áldalak.
Velem voltál, megőriztél,
Hatalmaddal körülvettél.
Ha velem vagy s enyém maradsz,
Munkámhoz új erőt, Te adsz.

 

Esti imák

Kezed közé leteszem
elmúlt napom Istenem,
Minden munkám örömöm,
a mai napot köszönöm.
Ígérem még jobb leszek,
őrizd Uram gyermekedet.

----------------------------------------

Áldlak téged, jó Istenem,
Hogy kegyelmed volt ma velem;
Segítettél, erőt adtál,
Csendes estre eljutattál.
Hadd pihenjek az éjjelen
Áldó, védő, szent kezeden.
És ha reggel felébredek,
Engedelmes gyermek leszek. Ámen.
 
----------------------------------------
 
Ó, édes, Istenem,
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.
 
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa le kegyesen
Szívemet fehérre!
 
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd az éjjel
Testemet, lelkemet.
 
Szűzanyám s őrangyal,
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.
 
----------------------------------------

Este ha lenyugszik a nap,
Szeretettel szólítgatlak:
Égi Atyám, hála Néked,
Dicsérlek és áldlak Téged.
Szüleimet mindig védjed,
Lakjon köztünk békességed,
Segíts mindig jónak lennem,
Sok örömük legyen bennem.
 
----------------------------------------

Én Istenem , jó Istenem
Becsukódik már a szemem
De a Tiéd nyitva Atyám
Amíg alszom vigyázz reám.Ámen
 
 
----------------------------------------

Urunk, fölséges Isten,
egyedül te vagy halhatatlan
és fényességed alkonyt nem ismer.
A mi napunkra éjszaka borul.
Maradj velünk irgalmas szeretettel!
Eléd emelem az elmúlt napot,
amit csak tettem: a jót is, a rosszat is.
A jót neked köszönöm,
a rosszat bánni akarom előtted.
Fogadj el és ismerj magadénak!
(Lelkiismeretvizsgálat)
Atyám, a szívem vádol engem,
de te nagyobb vagy a szívemnél.
Nem mentegetőzöm: te mindent tudsz
és megbocsátasz nekem,
mert Jézus meghalt értem.
Áldd meg az egész emberiséget
és vezesd Országodba!
Viseld gondját minden szükségében
népünknek, hazánknak!
Légy távollévő testvéreink oltalmazója,
a megholtaknak pedig adj örök nyugodalmat
Krisztus, a mi Urunk által.
Amen
 
----------------------------------------

Látogasd meg, kérünk Urunk,
ezt a hajlékot, és az ellenség minden
cselvetését messze űzd tőle.
Szent angyalaid lakozzanak benne,
békében őrizzenek minket,
és a Te áldásod legyen rajtunk mindig.
Védj meg, Urunk,
minket ébren,
őrizz meg álmunkban,
hogy Krisztussal virrasszunk
és békében nyugodjunk.
Ámen.
 
----------------------------------------
    
Esti imádság (ének)
 
Csendes alkony száll a földre,
Munka és gond elpihen,
Édes Jézus hozzád jöttem,
Pihenni Szent Szíveden.

Örök lámpa őrzi csendben,
Szereteted Szent lakát,
Angyal ajkak zengik halkan,
Édes Jézus jó éjszakát.

Édes Jézus áldj meg minket,
Védj meg Isteni barát,
Engemet is enyéimet,
Adj nekünk jó éjszakát.

Édes Jézus későre jár,
Búcsúzom is tőled már,
De még egyszer köszöntelek,
Édes Jézus jó éjszakát.
 
----------------------------------------

Adjon Isten jó éjszakát

Adjon Isten jó éjszakát,
küldje hozzánk őrangyalát,
terjessze ránk szent áldását,
köszöntsük a Szűz Máriát!

Köszöntsük a Szűz Máriát
Vele együtt ő Szent Fiát,
Jézus, Mária szent neve
legyen nekünk örömünkre.

Íme eltűnt a fényes nap,
felkel-e még nekünk holnap?
Míg számadásom nem egész,
nem vagyok még útra kész.

Íme sötétben maradok,
Jöjjetek élő csillagok,
Ragyogjatok élő tüzek
dicsőült mennyei szentek!

Te is őrző szent angyalom,!
Míg el nem nyer a sírhalom,
míg a testem nyugosztalom,
légy mellettem oltalmazóm!
     
----------------------------------------
 
Esti ima - Himnusz
 
Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét;
a ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét!
Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és Veled uralkodik, s örökre él. Ámen.
 
----------------------------------------

Záró imádság
Mennyei Atyám, köszönöm neked a mai napot. 
Köszönetet mondok mindazokért, akiket mellém állítottál: 
köszönöm a szüleimet, a testvéreimet, az osztálytársaimat, a tanáraimat. 
Kérlek, add, hogy úgy tudjam őket elfogadni és szeretni,
 ahogyan te szeretsz engem: feltétel nélkül.
Kérlek, bocsáss meg mindazért, amivel ma megbántottalak,
és add nekem Szentlelked erejét,
 hogy a holnapi napot még inkább tetszésed szerint tudjam eltölteni:
 Jézus útján járva, mindenütt jót cselekedve! Ámen.

----------------------------------------

Lelkiismeretvizsgálat
 
• Hálát adok az Úristennek mindazért a jóért, örömért, amiben a nap folyamán részem volt.
• Bocsánatot kérek, ha hibát, bűnt követtem el gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással.

Mise dalok

Ez az a nap, ez az a nap,
mit az úr szerzett, mit az úr rendelt! 2x
örvendjünk, vígadjunk e napon! 2x
mert ez az a nap, ez az a nap,
mit az úr rendelt!

Jézus az Úr, Jézus az Úr,
akit szolgálunk, akit szolgálunk 2x.
szolgáljuk hûséggel szent nevét! 2x
mert Jézus az Úr, Jézus az Úr,
akit szolgálunk!

Eljön az Úr, eljön az Úr,
akit úgy várunk, akit úgy várunk. 2x
egy szívvel mondjuk, hogy jöjj vissza már! 2x
ó,  jövel Uram, jövel Uram,
jövel Úr Jézus!

Mint szarvas hûs forrás után
szívem eped, vágyik hozzád,
úgy mennék én az élõ Úr felé,
mikor jössz el, hogy elvigyél.

Könnyek között telt életem,
mert az Urat nem ismertem,
szomjaztam én az igazság után
nem tudtam azt, hogy Õ még vár rám.

Szelíd hangja megragadott
és felemelt magához vont,
kiválasztott, hogy meglássam arcát,
ó Jézus jöjj, úgy várok rád

 

Ne félj, mert megváltottalak
Neveden szólítottalak
Karjaimba zártalak
Örökre enyém vagy

Viruló réteken át, hûs forrás felé vezetlek
Pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok
Karom feléd tárom, kiárad áldásom
Nem rejtõzöm el, szeretet lángom átölel
Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet

Nem taszítalak el, amikor vétkezel
Irgalmat lelsz a szívedben
Örök feléd a hûségem
Amerre jársz, védlek, nyomodba lépek
Nem rejtõzöm el, szívem a szívednek felel
Ne félj, ha éjben jársz
Hidd, hogy a fény vár rád

 

||: Életem csak kegyelem,
önérdemem nincs. :||

Refr.:
||: Veled vagyok naponta
Kezeidet megfogva.
Te csak bízzál karomban
- mondja az Úr.  :||

||: Régi énem lekûzdöm nagy erejével. :||

||: Szeretete igazgat, ellát tanáccsal. :||

||: Hûen vezet, utamon nem hagy magamra. :||

 

 

Áldásoddal megyünk, megyünk innen el,

Néked énekelünk boldog éneket.

 

Refr.: Maradj mindig velünk, ha útra kelünk,

őrizd életünk minden nap!

 

Minden nap dícsérünk Téged, jó Urunk!

Néked énekelünk vidáman, boldogan. Refr.